Forside

Næste møde

Bestyrelse

Tidl. møder

Vedtægter

Links

 

Lovvedtægter

§1 Formål.

Foreningens formål er at beskæftige sig med faglige og kollegiale interesseområder, som vedrører lægeligt arbejde med tilknytning til forsikrings- og pensionsselskaber og de tilsvarende styrelser og nævn.

§2 Medlemmer.

Enhver læge kan optages som medlem, såfremt vedkommende er ansat ved et forsikrings- eller pensionsselskab eller tilsvarende styrelser eller nævn.

Stk. 2. Herudover kan en enig bestyrelse optage enkeltpersoner, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1.

Stk. 3. Udmeldelse af foreningen kan ske efter skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Som udmeldt betragtes også den, der ikke har betalt kontingent i 2 efterfølgende kalenderår. Genoptagelse i foreningen kan kun ske efter betaling af restance.

§3 Generalforsamling.

Foreningen afholder en ordinær generalforsamling årligt, almindeligvis i april måned. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud ved e-post eller alm. post. Dagsorden vedhæftes/vedlægges. Generalforsamlingen ledes af en ved mødet valgt dirigent.

Stk. 2. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt eventuelt om andre forhold, som kan have interesse for medlemmerne. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Stk. 3. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal endvidere afholdes senest 6 uger efter, at mindst 6 medlemmer over for bestyrelsen har fremsat skriftlig, motiveret begæring herom. Ekstraordinær generalforsamling med motiveret dagsorden skal indvarsles mindst 14 dage forud.

Stk. 4. Sekretæren udsender til medlemmerne referat af alle generalforsamlinger på e-post eller ved alm. post senest 4 uger efter deres afholdelse.

§4 Regnskab og kontingent.

Kontingentet fastsættes ved generalforsamlingen for et regnskabsår ad gangen. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. Pensionerede medlemmer er kontingentfrie.
2)

§5 Ledelse.

Foreningen ledes af en bestyrelse , der består af 4 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på en generalforsamling ved simpelt flertal. Ethvert medlem kan vælges til bestyrelsen. Forslag til bestyrelsesmedlemmer sendes til den siddende bestyrelse og skal være denne i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen. Hvis antallet af forslag overstiger antallet af ledige bestyrelsespladser, skal der foretages skriftlig afstemning. På hver stemmeseddel anføres maksimalt det antal navne, der svarer til antallet af ledige bestyrelsespladser.

Stk. 2. Valg til bestyrelsen gælder for 3 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted for én periode.

Stk. 3. Generalforsamlingen afgør, hvilket bestyrelsesmedlem, der skal være foreningens formand. Hvis mere end ét navn bringes i forslag, skal skriftlig afstemning finde sted. Der må kun anføres ét navn på hver stemmeseddel. Formanden vælges ved simpelt flertal.

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med hensyn til valg af kasserer og eventuelt andre funktioner. Bestyrelsen kan til specifikke og afgrænsede opgaver nedsætte udvalg, som inkluderer menige medlemmer.

Stk. 5. Valg af formand skal finde sted hver gang, bestyrelsen ændrer sammensætning.

Stk. 6. Foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer i forening.

Stk. 7. Generalforsamlingen vælger desuden ved mundtlig afstemning en revisor. Dette valg gælder for 3 år og genvalg kan finde sted.

§6 Møder.

Der afholdes mindst 2 faglige og/eller videnskabelige møder årligt.

Stk. 2. Til disse møder indkaldes medlemmerne skriftligt via e-post eller alm. post mindst 14 dage forinden.

Stk. 3. Til møderne kan udover medlemmer inviteres medarbejdere fra forsikrings- og pensionsselskaber eller tilsvarende styrelser og nævn. Desuden kan deltage særligt indbudte.

Stk. 4. Bestyrelsen kan herudover særligt invitere andre til at deltage ved møder, inkl. at holde indlæg ved disse.

§7 Vedtægtsændringer.

Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling. Ændringsforslag skal fremgå af den udsendte dagsorden. Vedtagelse af lovændringer kræver mindst ¾ af de afgivne stemmer. Hvis valgdeltagelsen omfatter mindre end 1/3 af de på afstemningsdagen registrerede medlemmer, skal afstemningen gentages ved en ny generalforsamling, der skal afholdes senest efter 1 års forløb. Forslaget kan nu vedtages med simpelt flertal.

§8 Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning eller sammenslutning med andre foreninger kan kun finde sted efter forslag herom, vedtagelse af oplægget ved en generalforsamling samt efterfølgende urafstemning. Ved urafstemningen skal mindst 2/3 af de afgivne stemmer skal være for forslaget. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Lægernes Pensionskasse.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 6/5 2008 til afløsning af lovene af 9/11 1903 med senere ændringer af 21/1 1946 og 29/4 1982.